Özel araçla ulaşım sırasındaki kaza, iş kazası sayılmaz

Özel araçla ulaşım sırasındaki kaza, iş  kazası sayılmaz

ÖZET: İşverenin işçinin ulaşımı için ayrı bir araç sağlamadığı, müteveffa işçinin ulaşımını kendi aracı motosiklet ile sağladığı, dosya kapsamında davacıların murisinin işverenin talimatı ile işini iş yeri dışında ve kazanın meydana geldiği zamanda ifa ettiğine ilişkin delil bulunmadığı, davacıların murisinin iş yeri dışında ve kendi adına kayıtlı olan motosikletin karıştığı kaza neticesinde yaşamını yitirdiği kazanın iş kazası olmadığına karar verilmiştir.

T.C.

YARGITAY

10.HUKUK DAİRESİ

2023/11583

2023/13370

25.12.2023

DAVA : Taraflar arasındaki iş kazası tespiti davasında yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararın davacılar vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı, davacılar vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi … tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

KARAR : 

I.DAVA

Davacılar dava dilekçesinde özetle; davacılar murisi …’ın 16.04.2012 tarihinde … plakalı motorsiklet ile Mardin Organize Sanayi Sitesinde bulunan …Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi isimli iş yerinden Kızıltepe istikametine giderken Yeni Sanayi karşısında …’nın kullandığı … plakalı aracın arkadan motosiklete çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazası neticesinde hayatını kaybettiği; davacıların murisinin …Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nde işçi olarak çalıştığı; davacıların murisinin kaza öncesi fabrikada bulunmakta iken işverenin talimatı ile işi ile ilgili bir edimi yerine getirmek maksadıyla çıktığı yolda hayatını kaybettiği; SGK Mardin İl Müdürlüğü tarafından, yazılı olarak yapılan başvurunun meydana gelen kazanın iş kazası olmadığından bahisle reddedildiği ancak meydana gelen kazanın 5510 Sayılı Kanun uyarınca iş kazası olduğu iddiasıyla davacıların murisi …’ın ölümüne sebebiyet veren kazanın iş kazası olduğunun tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

II.CEVAP

Davalı Kurum vekili cevap dilekçesinde özetle; öncelikle yetki itirazında bulundukları, yetkili mahkemenin … ya da Mardin Mahkemeleri olduğu, müteveffa …’ın hak sahibi olduğu iddia eden davacıların SGK’ya ölüm aylığı bağlanması talebiyle yapmış oldukları başvuru neticesinde müteveffanın 5 tam hizmet yılını doldurmadığının ve olayın iş kazası olmadığının anlaşıldığı, öncelikle iş kazası olduğunun tespiti için Kuruma başvuru yapmakları gerektiği, meydana gelen kazanın iş kazası olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığı savunmasıyla davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı işveren usulüne uygun tebliğe rağmen davaya vermemiştir.

III.İLK DERECE MAHKEME KARARI

İlk Derece Mahkemesi tarafından; davacıların murisi …’ın 16.04.2012 tarihinde kendi adına kayıtlı olan … plakalı motosiklet ile geçirdiği kaza neticesinde yaşamını yitirdiği, davacıların ölüm aylığı bağlanması talebi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulundukları, yapılan başvuru neticesinde düzenlenen 29.11.2012 tarihli Teftiş Raporunda müteveffanın geçirdiği kazanın iş kazası sayılamayacağının belirtildiği, davacıların murisinin davalı şirkette bekçi olarak çalıştığının gerek Kızıltepe 1.Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2012/500 Esas sayılı dosyada katılanların beyanlarından gerekse dosya kapsamından anlaşıldığı, müteveffanın kendi adına kayıtlı olan motosiklet ile işine gidip geldiği, işverenin işçinin ulaşımı için ayrı bir araç sağlamadığı, müteveffa işçinin ulaşımını kendi aracı ile sağladığı, dosya kapsamında davacıların murisinin işverenin talimatı ile işini iş yeri dışında ve kazanın meydana geldiği zamanda ifa ettiğine ilişkin delil bulunmadığı, davacıların murisinin iş yeri dışında ve kendi adına kayıtlı olan motosikletin karıştığı kaza neticesinde yaşamını yitirdiği kazanın iş kazası olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

IV.İSTİNAF

A.İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacılar vekili istinaf yoluna başvurmuştur.

B.İstinaf Sebepleri:

Davacılar vekili istinaf dilekçesinde özetle; muris sigortalının davalı işverenin talimatı ile iş ile ilgili bir edimi yerine getirmek için çıktığı yolda hayatını kaybettiği, iş kazası şartlarının oluştuğu iddiasıyla İlk Derece Mahkemesi kararı kaldırılarak davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

C.Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesi’nin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davacının işe işveren tarafından sağlanmamış araçla, kendi imkanları ile gittiği sırada kaza geçirdiği göz önünde bulundurularak olayın yasada belirtilen şartlardan herhangi birine uymadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

V.TEMYİZ

  1. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Bölge Adliye Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacılar vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

  1. Temyiz Sebepleri

Davacılar vekili istinaf sebepleri doğrultusunda temyiz isteminde bulunmuştur.

C.Gerekçe

1.Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Dava, davacılar murisi …’ın 16.04.2012 tarihinde geçirdiği trafik kazasının iş kazası olduğunun tespitine ilişkindir.

2.İlgili Hukuk

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 369. maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371. maddeleri ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesi ilgili hükümlerdir.

3.Değerlendirme

1.Bölge Adliye Mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 Sayılı Kanun’un 371. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2.Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup, dosyada yer alan tüm bilgi ve belgelerin incelenmesinde verilen hükmün yerinde olduğu anlaşılmakla davacılar vekilinin temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 Sayılı Kanun’un 370. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

Aşağıda yazılı temyiz giderinin ilgilisinden alınmasına, 25.12.2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Not: Karar Kazancı sitesinden alınmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*